Personsäkert glas

Krav enligt BBR 22 (Boverket byggregler)

Den här informationen är en hjälp och vägledning vid val av glas och beslag för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 8, ”Säkerhet vid användning”. Föreskrifterna i BBR avsnitt 8 är tvingande regler och omfattar alla typer av byggnader. Föreskrifterna gäller både vid uppförande av ny byggnad och vid ändring av befintlig byggnad.

Skydd mot personskador

Glasytor ska utformas så att risken för personskador begränsas. Gäller glasytor i enskilda bostadslägenheter om avståndet från glasytans underkant till golv eller mark är mindre än 0,6 m. Se punkt 1 och 2 i illustrationen.

Skydd mot fall genom glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. Fallrisk anses föreligga om fallhöjden är mer än 2,0 m till underliggande mark eller golv och avståndet mellan glasytans underkant och golv eller mark är mindre än 0,6 m. Se punkt 4 i illustrationen.

Utformning av fönsterytor i bostäder utifrån säkerhetsperspektiv

Skillnad på hur vanligt, härdat och laminerat glas krossas